MBK TERM LIFE

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อคำนวณเบี้ยประกันภัยเบื้องต้น

เพศ *
วันเกิด *
อายุ (ปี)
ระยะเวลาชำระเบี้ยและเอาประกันภัย (ปี) *
งวดการชำระเบี้ย *
จำนวนเงินเอาประกันภัย *
เบี้ยประกันภัย

หมายเหตุ:
  • การกำหนดจำนวนเงินประกันภัยเพื่อคำนวณจำนวนเงินเบี้ยประกันภัย อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อผ่านขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย
  • กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือนงวดแรกต้องชำระ 3 เดือน