ประกันชีวิตแบบบำนาญ MBK HAPPY PENSION 85/1

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อคำนวณเบี้ยประกันภัยเบื้องต้น

เพศ *
วันเกิด *
อายุ (ปี)
เบี้ยประกันภัย *
จำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ: การกำหนดเบี้ยประกันภัยเพื่อคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัย อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อผ่านขั้นตอนการพิจารณารับประกันภัย